THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASETİNİN TÜM SIRLARINI AÇIYORUZ

Azerbaycan'da Devlet Başkanlığı seçimi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin Kazanmasının Ardındaki Nedenler

Siz buradasınız: Baş sayfa »» Küresel süreçler ve eğilimler »»
 0 Mesaj Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap
2934
Yazı Aralığı+- AFont Ölçüsü+- Çap

Bakü, 3 Nisan 2018 – Newtimes.az

Azerbaycan’da cumhurbaşkanı seçimleri 11 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bir yönetici, başarılı ve etkili olabilmek için aynı zamanda lider olmalıdır. Liderlik bütünsel yöneticilik işinin yalnızca bir unsurudur.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev neden hep kazanır, muhalefet neden hep kaybeder?

1989 yılından itibaren dünyada meydana gelen hızlı gelişmeler uluslararası sistem ve dengelerde köklü değişikliklere yol açmıştır.

Teknolojinin hızla gelişimi, çevre koşulları, doğal kaynakların sorumsuzca yok edilmesi, artan dünya nüfusu ve artan tüketim talepleri nedeniyle karşımıza yeni bir dünyayı çıkarmıştır. Bu yeni dünya düzeninde gelir, eğitim ve kültür farkları hızla artan terör, kaos ve ayrımcılık doğurmuştur.

Azerbaycan Anayasası "Başkanlık'' sisteminin özelliklerini taşımaktadır. Azerbaycan Anayasası kuvvetler ayrılığını anayasal bir kural haline getirmiştir. Buna göre;

– Yasama yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Meclisine aittir.

– Yürütme yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına aittir.

– Yargı yetkisi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Mahkemelerince kullanılır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası devletin anayasal yapısı için bir ana çerçeve çizmiştir. Burada Anayasa’da yer alan yasama, yürütme ve yargı organlarının yetki ve işleyişleri ve ilişkisine ilkelere yer verilecektir. Anayasanın, 99. maddesine göre yürütme yetkisi Azerbaycan Cumhurbaşkanına aittir.

Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır. Başkanlık Sisteminin bir özelliği olarak halk tarafından seçilmiş başkan hem devletin, hem de hükümetin başıdır.

Devlet Başkanı Seçimi

Cumhurbaşkanı, yüksek tahsilli, Azerbaycan Cumhuriyetinde en az 10 yıldır sürekli yaşayan, ağır suçtan ceza almamış, seçme ve seçilme yetkilerine sahip, başka devletlerde devlet görevinde bulunmayan, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları arasından genel oyla seçilir.

Anayasa ile Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler verilmiştir. Özellikle 109. maddesi uyarınca, Anayasa ile Milli Meclisin ve yargı organların yetkilerine dahil edilmeyen diğer tüm işlerde yürütme organı yetkili kılınmıştır.

Devlet Başkanının Yetkileri:

1. Milli Meclisin Seçimlerini tayin etme,

2. Bütçeyi Milli Meclise sunma,

3. Milli Meclisin oluru üzerine Başbakanı, Anayasa Mahkemesi ve yüksek mahkeme üyeleri ile Başsavcıyı atama ve görevden alma,

4. Bakanlar kuruluna başkanlık etme ve Bakanlar kurulunun üyelerini atama, görevden alma ve bakanlar kurulunun istifasını kabul etme,

5. Savaş koşulların Milli Meclise sunma,

6. Halk oylamasını kararlaştırma,

7. Milli Meclise yasa önerilerinde bulunma,

8. Seferberlik ilan etme,

9. Af ilan etme, olağanüstü durumu ilan etme,

10. Genelge yayınlama, yasaları imzalama ve Anayasa ile Milli Meclisin yetkileri dahilinde olmayan diğer konuları yürütmeyi içermektedir (Md. 109).

Azerbaycan’da cumhurbaşkanı seçimleri 11 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Muhalefet cephesi başarılı olamaz. Nedeni ise çok açık. Geçen dönem içerisinde muhalefet partileri Azerbaycan Cumhuriyetinin geleceğine ilişkin hiçbir somut proje üretemedi. Azerbaycan Cumhuriyetinin sorunlarına yönelik misyon ve vizyonlarını belirleyemediler. Neden mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazanacak. Sebeplerini şöyle açıklayabiliriz.

Dünyada karizmatik liderler, değişimi zorunlu kılan ya da mevcut durumu yaşanmaz kılan kriz, kaos ya da belirsizlik koşullarının mevcudiyetinde ortaya çıkarlar. Yöneticilik hak ve yetkidir; liderlik güç ve yetenektir.

Yönetim bilimcileri Simon, Simithbourg ve Thompson’a göre, ''Bir kimsenin lider olarak kabul edilebilmesi için, önce üstün nitelikleri bulunduğunun izleyicileri tarafından kabul edilmesine, bu niteliklerin onlara güven vermesine bağlıdır. Zira, bir liderin en büyük özelliği, kendisini izleyenlerin davranışlarını etkileye bilen kişi olmasıdır''.

Bir yönetici, başarılı ve etkili olabilmek için aynı zamanda lider olmalıdır. Lider – yönetici vizyon yaratabilen ve yaşatabilen; arzulanan gerçeğin ve hedefin fotoğrafını çekebilen; bu hedef ve amaç tablosunun görünürlüğünü sağlayabilen; söz konusu görüntüyü erişilir ve uygulanır kılabilen kişidir. Yönetici, ancak lider olduğu taktirde etkili ve başarılı olabilir. Lider olmayan bir yönetici, yönetimde etkili ve başarılı olmaz ve yükselmez. Her lider aynı zamanda yöneticidir ama, her yönetici gerçek ve fiili lider değildir. Çünkü yönetici ve lider arsında farklar vardır.

Öncelikle, yöneticilik liderlikten daha kapsamlı bir kavramdır. Liderlik bütünsel yöneticilik işinin yalnızca bir unsurudur. Bu, birçok davranış bilimcisinin görmeyi başarmadığı bir şeydir. Liderlik, bir statü ya da otorite işlevinden çok, ilişkinin ve lider ile izleyicileri arasındaki karşılıklı etkileşimin kalitesiyle ilgili bir işlevdir. İlham Aliyev yukarıda değindiğim vasıfları taşıyan bir Devlet Başkanıdır.

İlham Aliyev demokrat kimliğiyle dürüst, ahlaklı, tutarlı, uzlaşmacı, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir siyaset tarzı ortaya koymaktadır. Azerbaycan insanının yaşam şartlarını iyileştirmenin, onur ve saygınlığını pekiştirmenin gayreti içinde olmuştur. Bu seçimler de milletten aldığı güç ve desteğin tazelenmesi anlamını taşıyacaktır. İlham Aliyev demokrasinin güçlendirilmesine öncelik vermiş ve gerçekleştirdiği hukuk reformlarıyla Azerbaycan demokrasisini evrensel standartlar çizgisine ulaştırmaya çalışmıştır.

İlham Aliyev değişim mühendisi ve yeniliklere daima açık, yüksek özgüvenli, inançlarının doğruluğunu ikna etme becerisine sahip, risk alan, kendini inandığı davaya feda eden ve kriz durumlarında radikal çözümler üretebilme becerisine sahip karizmatik liderlerdendir.

Demokratik talepleri ekonomi alanına taşımış, büyümeyi ve kalkınmayı demokratik bir çizgiye oturtmuş, demokratik değerleri kendi kültür dünyamız içinde anlamlandırmıştır. İlham Aliyev ekonomi alanında büyük başarılar elde etmiştir. 2003-2008 – 2013-2018 dönemi Azerbaycan tarihinin en parlak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Ekonomi alanında elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli sebebi ülkemizde oluşturduğumuz güven ortamıdır. Gerçekçi politikalar ortaya koyan, popülizm tuzağına düşmeyen, uzun vadeli bakış açısı ile hareket eden ve kalıcı çözümler üreten yönetimler halkın güvenini kazandığı gibi, ekonomik aktörlere de elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Önceki dönemlere göre bugün ülkemiz çok daha istikrarlı, çok daha müreffeh, ekonomimiz çok daha güçlüdür.

– Kişi başına gelir artmış,

– Milli gelir daha yüksek seviyeye ulaşmış,

– Enflasyonu indirmiş,

– İşsizlik oranını daha da düşürmüş,

– İhracat daha da artmıştır,

– Cumhurbaşkanlığı döneminde Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı tamamlanmış.

Bakü-Tiflis-Ceyhan projesinin 2006’da devreye girmesi, enerji koridorlarındaki güvenliğe dayalı küresel ekonomiye büyük bir katkı sağlamıştır. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP projesinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

BTK Demiryolu Hattı tarihin en önemli projelerinden birisidir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hayaldi, gerçek oldu. Milletimiz, tarih boyu bu projede imzası olanlara minnet duyacaktır.

Kafkas enerji koridorunu Türkiye üzerinden dünyaya bağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Şahdeniz projeleri, sadece küresel enerji politikaları açısından değil bölge-içi barış ve istikrar açısından da olumlu etkiler yapacaktır.

Öte yandan Türk dünyasına yönelik ticaret ve yatırım faaliyetlerine öncelik verilmiş; yaklaşık 1.800 km’lik Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Şahdeniz projeleri ile Türk Dünyasını doğu-batı istikametinde birbirine bağlayan ve bütünleştiren enerji projeleri hayata geçirilmiştir.

Bu dönemde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu kapsamında birçok yeni proje devreye konulmuştur.

Bugünlerde, Azerbaycan’ı hayatın her alanında ileriye taşıyacak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i, Azerbaycanlılar kadar, dünya liderleri de büyük bir hayranlık ve ilgiyle izliyor.

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, ülkemizin ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda yerli savunma sanayimizi çağdaş yöntemlerle geliştirilme süreci devam etmektedir. Böylece, ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasını sağlamaya çalışmıştır. Yeniden seçilecek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkemizin 21.yüzyıldaki sorunlarına çözüm önerileri geliştirecektir.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aiyev milletimizin birlik ve beraberliğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, devletimizin bekasını ve üniter yapımızın korunmasını en büyük öncelik olarak görmektedir.

Milli güvenliğimizin güçlendirilmesi ve korunması için, ülkemizin bütün imkanlarını seferber etmek konusunda kesin bir kararlılık içerisinde olmuştur. Azerbaycan’ın her bir köşesinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, hiçbir bölgemizin geride kalmamasını sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma içine girmiştir.

Doç. Dr. Murteza Hasanoğlu

Azerbaycan Cumhuriyeti, Devlet Başkanlığı’na Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi Öğretim Üyesi

Benzer Makaleler

Diplomatik köşe

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

↳Yeni layihə

Dış basın

Bu adam Erdoğan'a düşman
10 Ekim 2018 Habertürk

Bu adam Erdoğan'a düşman

Daniel Pipes aynı zamanda Erdoğan'a da, Türkiye'ye de düşmandır.

Daha...
Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire
24 Eylül 2018 The Hill

Trade war set to be the United States' next foreign policy quagmire

History is littered with real wars, like those in Afghanistan, Iraq and Vietnam, that were supposed to be won quickly and cheaply but turned out to be the most expensive and inconclusive of quagmires.

Daha...