THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASƏTİNİN BÜTÜN SİRLƏRİNİ AÇIRIQ

Qloballaşmanın müasir mərhələsinin bəzi xüsusiyyətləri

Qloballaşmanın müasir mərhələsinin bəzi xüsusiyyətləri
30 yanvar 2015

Sоn оnilliklər ərzində müхtəlif ölkələrin mədəni məkаnının Qərb kütləvi mədəniyyətinin nümunələri ilə dоldurulmаsı bir sıra siyаsi və ictimаi хаdimləri də nаrаhаt edir. Onlar Qərb kütləvi mədəniyyətinin dəyərlərinin bаşqа sivilizаsiyаlаrа zоrlа yеridildiyini, mədəni təcаvüzün şüurlu surətdə həyаtа kеçirildiyini gizlətmirlər. Əksər dаirələr bunu АBŞ-ın хаrici siyаsətinin аyrılmаz еlеmеnti kimi, Аmеrikаnın dünyаdа lidеrliyini möhkəmləndirməyə imkаn vеrən bir vаsitə kimi səciyyələndirir. Məsələn, Qərbin tаnınmış idеоlоqu Z.Bjеzinski özünün məşhur bir əsərində yаzır: "Bəzilərinin еstеtik dəyərlər hаqqındа təsəvvürlərinə bахmаyаrаq, bütün dünyаdа Аmеrikа kütləvi mədəniyyəti insаnlаrı, хüsusən də, gəncləri özünə mаqnit kimi çəkir. Оnun cаzibədаrlığı, yəqin ki, tərənnüm еtdiyi həyаtsеvərlikdən irəli gəlir. Аmеrikа tеlеviziyа prоqrаm və filmləri dünyа bаzаrının 3/4-nü təşkil еdir. Аmеrikаnın pоpulyаr musiqisi də dünyаdа hаkim mövqе tutur və аmеrikаlılаrın əyləncə, vərdiş və həttа gеyim tərzini təqlid еdənlərin sаyı gündən-günə аrtır...".

Enerji siyasəti: mürəkkəb geosiyasət və rəqabət şəraitində

Enerji siyasəti: mürəkkəb geosiyasət və rəqabət şəraitində
30 yanvar 2015

Hazırda qlobal səviyyədə enerji daşıyıcıları uğrunda gedən mübarizənin nə dərəcədə gərgin olduğu hər kəsə məlumdur. Bu prosesdə dünyanın böyük dövlətləri iştirak edirlər. Təsadüfi deyil ki, enerji faktoru ixtilaflara, silahlı toqquşmalara səbəb olmaqla indi beynəlxalq siyasətdə çox ciddi önəm daşıyır. İnformasiya kanalları hətta İŞİD kimi terror təşkilatlarının neft və qaz yataqlarını ələ keçirməyə çalışdığı barədə məlumatlar yayırlar. Belə bir şəraitdə dövlət səviyyəsində səmərəli enerji siyasəti yeritmək böyük ustalıq tələb edir. Müqayisələr göstərir ki, Azərbaycan rəhbərliyinin həmin istiqamətdə həyata keçirdiyi layihələr ona geniş manevr imkanları yaradır.

Ekoloji terrorçuluq XXI əsrdə yeni qlobal təhlükə kimi

Ekoloji terrorçuluq XXI əsrdə yeni qlobal təhlükə kimi
29 yanvar 2015

Məlum olduğu kimi, ABŞ-a qarşı 2001-ci ilin payızında həyata keçirilən terror aktları, bunun ardınca bir sıra Avropa ölkələrində, o cümlədən Böyük Britaniya, İspaniya, Fransa və b. ölkələrdə baş vermiş terror aktları bəşəriyyətin sağ qalması problemini aktuallaşdırmaqla dünya birliyi qarşısında terrorun növlərinin, xüsusən də beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid edən ekoloji terrorçuluğun dərki vəzifəsini qoydu.

Yaxın Şərq: təhlükəsizliyə yeni təhdidlər

Yaxın Şərq: təhlükəsizliyə yeni təhdidlər
29 yanvar 2015

Bir sıra KİV orqanı İŞİD-ə güclü bir terror qrupunun birləşdiyi haqqında məlumatlar yayır. Bu, "Yarmuk" adlanan və Suriya rejiminə qarşı amansız mövqeyi olan təşkilatdır. Onun sıralarında Qərbin xüsusi xidmət orqanlarının hazırladığı 2000 yaxşı təlim görmüş silahlı olduğu bildirilir. İndi Yaxın Şərqdə vəziyyətin nəzarətdən çıxa biləcəyindən bəhs olunur. Xüsusilə İsrail və İordaniya istiqamətində "Yarmuk"-İŞİD tandeminin fəallaşdığı bildirilir. Bu halda bütövlükdə regionda olduqca həssas mənzərə meydana gələ, eyni zamanda, neftin qiymətində sıçrayışlar müşahidə edilə bilər. Lakin bütün bunlardan ən qorxulusu qlobal miqyasda təhlükəli proseslərin mümkünlüyüdür.

Why Azerbaijan is important to America and the free world

Why Azerbaijan is important to America and the free world
28 yanvar 2015

Religious tolerance, freedom and democracy make it a model in the Caucasus

Dünya bazarında neftin ucuzlaşma səbəbləri: siyasət, yoxsa iqtisadiyyat

Dünya bazarında neftin ucuzlaşma səbəbləri: siyasət, yoxsa iqtisadiyyat
28 yanvar 2015

Son vaxtlar ayrı-ayrı KİV-lər və bəzi mütəxəssislər tərəfindən dünya bazarında neftin kəskin şəkildə ucuzlaşması ilə əlaqədar müxtəlif mülahizələr irəli sürülür. Bəziləri bunun əsl səbəbinin məhz siyasi amillə əlaqədar olduğunu, digərləri isə bunun iqtisadi səbəblərdən qaynaqlandığını qeyd edirlər.

Davos Forumu: Prezidentin tarixi çıxışı

Davos Forumu: Prezidentin tarixi çıxışı
28 yanvar 2015

İsveçrənin Davos şəhərində Dünya İqtisadi Forumu keçirilib. 45-ci ənənəvi illik Forumun əsas mövzu isə ''Yeni qlobal kontekst'' olub. Tədbirdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən nümayəndə heyətləri iştirak edib. Azərbaycanı Prezident İlham Əliyev təmsil edib. Dövlət başçısı Forumun sessiyalarında nitq söyləyib. Onlardan biri ''Regionların transformasiyası: Avrasiya'' adlanırdı. Burada irəli sürdüyü ideyalarla dinləyicilərin dərin rəğbətini qazanan ölkə rəhbəri kifayət qədər peşəkar siyasətçi olduğunu bir daha təsdiq edib. Toxunduğu bütün məsələlərlə bağlı məntiqli, dolğun və əhatəli fikirlər söyləyən İlham Əliyevi tədbirdə iştirak edənlər diqqətlə dinləyib, öz münasibətlərini bildiriblər. Onların hər biri ölkə rəhbərinin söylədiyi strateji xarakterli tezislərin vacibliyini bir daha vurğulayıblar.

Cənubi Qafqaz: kənar təsirlərin yeni dalğası

Cənubi Qafqaz: kənar təsirlərin yeni dalğası
28 yanvar 2015

Qlobal miqyasda müşahidə edilən geosiyasi proseslər Cənubi Qafqaz regionuna da təsirsiz ötüşmür. Burada həmin məkana coğrafi olaraq yaxın olan bölgələrdə cərəyan edən müxtəlif xarakterli hadisələri də nəzərə almaq lazım gəlir. Təcrübə göstərir ki, baş verənlərə Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər biri özünəməxsus reaksiya verir. Ermənistan ənənəvi olaraq təhlükə və risk mənbəyi olaraq qalır. Onun Yaxın Şərq və Əfqanıstan istiqamətindən nüfuz edə biləcək radikal qruplar üçün açıq məkana çevrilməsi ehtimalı mövcuddur. Gürcüstan isə daha çox öz təhlükəsizliyini düşünür. Bu məqsədlə Tbilisinin Moskva ilə münasibətlərə düzəliş etməsinə çalışdığı da hiss olunur. Azərbaycan isə inamla əvvəlki xarici siyasət kursunu inkişaf etdirir.

Qloballaşma prosesləri: baxış bucaqları

Qloballaşma prosesləri: baxış bucaqları
27 yanvar 2015

Müаsir dövrün ən mürəkkəb və ziddiyyətli hаdisəsi оlаn qlоbаllаşmа ictimаi vаrlığın müхtəlif tərəflərinə tохunаrаq bəşəriyyətin, еləcə də аyrı-аyrı fərdlərin tаlеyini müəyyənləşdirən аmilə çеvrilmişdir. Bu hаdisənin təbiətinə münаsibət müхtəlif оlsа dа, tədqiqatçılar ümumilikdə оnu məkаn-zаmаn mаnеələrini аrаdаn qаldırаn kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrının inkişаfı, trаnsmilli münаsibətlərin və yеni bеynəlхаlq təsisаtlаrın fоrmаlаşmаsı kimi səciyyələndirir.

Yeni dünya nizamı: geosiyasi təhlükələr və çıxış yolları

Yeni dünya nizamı: geosiyasi təhlükələr və çıxış yolları
26 yanvar 2015

Müxtəlif regionlarda baş verən münaqişələrin həllini tapmaması və böyük dövlətlərin öz maraqları uğrunda mübarizəsinin daha da kəskinləşməsi meydana çoxlu sayda suallar çıxarıb. Mütəxəssislər dünyanın mövcud nizamının pozulmaqda olduğunu vurğulayırlar. Bu barədə artıq bir müddətdir ki, müxtəlif səviyyələrdə söhbət gedir. Məsələyə fərqli bucaq altında baxılır. Əsasən böyük dövlətlərin öz maraqlarının təmin edilməsi istiqamətində göstərdikləri fəallıq qabardılır. Bununla yanaşı, müasir tarixi mərhələnin özünün bir gedişatı da var. Dünya bütövlükdə çox həssas məqama gəlib çatıb. Dini radikalizm xeyli dərəcədə təhlükəli faktora çevrilib. Başqa amillər də mövcuddur. Bunların işığında dünyanın geosiyasi nizamının necə dəyişə biləcəyi üzərində düşünməyə dəyər.

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

Yeni layihə

Xarici mətbuat

ABD çekilirse
06 aprel 2018 Habertürk

ABD çekilirse

Çarşamba günü Astana süreci ortakları Rusya, İran ve Türkiye'nin dünyaya bir birlik ve güç mesajı verdikleri çok yazıldı çizildi.

Davamı...
The West Is Wrong About China's President
03 aprel 2018 Project Syndicate

The West Is Wrong About China's President

China's recent constitutional amendment eliminating the term limits for the president and vice president has left much of the West aghast.

Davamı...