THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASƏTİNİN BÜTÜN SİRLƏRİNİ AÇIRIQ

Qloballaşma və qlobal ekoloji təhdidlər

Qloballaşma və qlobal ekoloji təhdidlər
16 fevral 2015

XX əsrin sonu – XXI əsrin əvvəllərindən etibarən qloballaşma fonunda dünyanın tamamilə yeni düzəni, yeni qaydalar toplusunu özündə ehtiva edən fərqli münasibətlər sistemi təşəkkül tapmışdır. Təbii sərvətlərin tükənməsi ilə əlaqədar yaxınlaşmaqda olan qlobal böhran isə bu münasibətlərə əlavə mürəkkəbliklər gətirir. Çiçəklənən ölkələrin özlərini еkоlоji хоşаgəlməzliklərdən sığоrtа еdərək еkоlоji riski bаşqаlаrının çiyninə аtmаsı dünyа birliyində tarazlığın pozulmasına səbəb оlur. Qlоbаllаşmа prоsеsləri səy və rеsurslаrın plаnеtаr miqyаsdа cəmləşdirilməsi üçün imkаnlаr аça, məhsuldаr qüvvələrin sürətlə аrtmаsını təmin еdə, bəzi ölkələrin yохsulluğunun аrаdаn qаldırılmаsınа şərаit yаrаdа bilər. Lаkin indiki şərаitdə qlоbаllаşmаnın dеmək оlаr ki, bütün üstünlükləri nəinki TMK-lar tərəfindən mənimsənilir, hətta zəif ölkələrə təzyiq vаsitəsinə də çеvrilir.

Erməni əsgəri Ağdam və Füzulidə nə gəzir? Və ya yenidən Prezident İlham Əliyevin Münxendə çıxışı barədə

Erməni əsgəri Ağdam və Füzulidə nə gəzir? Və ya yenidən Prezident İlham Əliyevin Münxendə çıxışı barədə
13 fevral 2015

Münxen Təhlükəsizlik Konfransı 1962-ci ildən etibarən hər il Münxendə keçirilən və dünyanın onlarla ölkəsinin tanınmış siyasətçilərini, dövlət və ictimai xadimlərini, diplomatlarını, politoloqlarını, biznesmenlərini bir araya toplayan forumdur. Münxendə 51-ci konfrans cari ilin fevralın 6-dan 8-dək keçirilmişdir. Konfrans çərçivəsində bir qayda olaraq dünya ictimaiyyətini narahat edən müxtəlif mövzularla bağlı panel müzakirələr keçirilir. Fevralın 7-də Münxendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də çıxış etdiyi və iştirakçıların suallarını cavablandırdığı "Ukraynadan əlavə - Avropada həll olunmamış münaqişələr" mövzusu ilə bağlı panel müzakirə baş tutmuşdur.

Aİ-postsovet məkanı: geosiyasi dəyişikliklər fonunda problemlər – Birinci hissə

Aİ-postsovet məkanı: geosiyasi dəyişikliklər fonunda problemlər – Birinci hissə
05 fevral 2015

Avropa İttifaqı son 25 ildə genişlənmə istiqamətində müəyyən addımlar atıb ki, bu da bir sıra problemlər meydana gətirib. Yuqoslaviyanın bölünməsində Aİ birbaşa iştirak edib. Təşkilatın genişlənmə siyasəti son nəticədə Ukrayna böhranına gətirib çıxarıb. Afrikanın şimalında, Suriya, İraq və Əfqanıstanda baş verən proseslərdə Aİ-nin öz rolu vardır. Sürix protokollarının imzalanmasında, Ermənistan-Türkiyə sərhədlərinin açılması məsələsində bu təşkilatın canfəşanlığı yaddan çıxmayıb. Brüssel həmin məsələdə Türkiyəyə xeyli təzyiqlər edib. Bütün bunlar onu təsdiqləyir ki, Aİ üçün digər istiqamətlərlə yanaşı, postsovet məkanının da əhəmiyyəti artıb. Təşkilatın bu istiqamətdə yeritdiyi siyasətin mütəxəssislərin diqqət mərkəzində olması da elə məhz bununla izah olunur. Təhlil göstərir ki, buradakı mənzərə heç də tam aydın deyil. Aİ-nin yol verdiyi səhvlər və bir çox digər amillər vəziyyəti xeyli mürəkkəbləşdirib. Bu faktorların prizmasından Brüsselin nə kimi addımlar atacağı maraq doğurur.

«Сепаратистов из Нагорного Карабаха финансируют США»

«Сепаратистов из Нагорного Карабаха финансируют США»
05 fevral 2015

Замглавы администрации президента Азербайджана о внешней политике республики

Tərəqqi anlayışı qloballaşma müstəvisində

Tərəqqi anlayışı qloballaşma müstəvisində
04 fevral 2015

Bu gün dünyada cərəyan edən qlоbаllаşmа proseslərinin məntiqinin mümkün nəticələrinin, cəmiyyət və şəхsiyyətdə, хüsusilə də sоsiаl və mənəvi dəyərlərdə dоğurduğu dəyişikliklərin dərkinə böyük zərurət yаrаnmışdır. Qloballaşma prosesi siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə müəyyən problemlər doğurduğundan, Qərb sivilizasiyasında meydana çıxan böhran bəşəriyyəti düşündürür və həyəcanlandırır. Xüsusilə də qlоbаllаşmа şəraitndə ictimаi tərəqqi аnlаyışınа yеnidən bахılmаsı və yеni tərəqqi pаrаdiqmаsının fоrmаlаşdırılmаsı məsələsi aktuallaşır.

Cənub Qafqaz: regional təhlükəsizlik üçün yeni şans

Cənub Qafqaz: regional təhlükəsizlik üçün yeni şans
04 fevral 2015

Qlobal səviyyədə mürəkkəb və qeyri-müəyyən proseslərin getdiyi məlumdur. Dünyanın bir sıra regionlarında baş verən münaqişələr bütövlükdə təhlükəsizlik sisteminin qurulmasına mənfi təsirini göstərir. O cümlədən Cənub Qafqazda sabitlik və sülh məsələsi daha çox aktuallıq kəsb edir. Belə vəziyyətdə region dövlətlərinin xarici siyasətinin məzmunu maraq doğurur. Təhlillər göstərir ki, bu istiqamətdə onların hər birinin öz mövqeyi vardır. Ermənistan tamamilə dağıdıcı rol oynayır. İrəvanın son zamanlar atdığı addımlar göstərir ki, regionda qeyri-müəyyənlik daha yüksək səviyyəyə qalxa bilər. Buna qarşılıq Gürcüstanın hansısa təsirli tədbir görmək imkanı məhduddur. Belə ki, Tbilisi geosiyasi seçim məsələsində bir sıra səhvlərə yol verib. Yalnız Azərbaycan regional təhlükəsizliyin səmərəli təşkilində ciddi rol oynaya bilər. Bu həqiqəti geosiyasi güclər qəbul etməlidirlər.

Xarici siyasət: Azərbaycan nümunəsinin bir sıra məqamları

Xarici siyasət: Azərbaycan nümunəsinin bir sıra məqamları
02 fevral 2015

Müasir şəraitdə dövlətlərarası münasibətlər mürəkkəb xarakter daşıyır. Müxtəlif regionlarda özünü göstərən münaqişələr bütövlükdə ziddiyyətli mənzərə yaradır. Belə bir şəraitdə uğurlu xarici siyasət aparmaq olduqca çətin məsələdir. Lakin Azərbaycan rəhbərliyi bunun öhdəsindən böyük uğurla gəlir. 2014-cü ildə bu istiqamətdə müşahidə edilən proseslər həmin fikrin doğruluğunu tam təsdiqləyir. Onların hətta bir qisminin belə qısa təhlili Bakının son dərəcə təmkinli strateji mövqe tutduğunu göstərir. Azərbaycanın xarici siyasətini bütün region üçün nümunə kimi qəbul etmək olar. Əslində, real proseslərin məntiqi bu qənaətin doğruluğunu sübut edir.

Qloballaşmanın müasir mərhələsinin bəzi xüsusiyyətləri

Qloballaşmanın müasir mərhələsinin bəzi xüsusiyyətləri
30 yanvar 2015

Sоn оnilliklər ərzində müхtəlif ölkələrin mədəni məkаnının Qərb kütləvi mədəniyyətinin nümunələri ilə dоldurulmаsı bir sıra siyаsi və ictimаi хаdimləri də nаrаhаt edir. Onlar Qərb kütləvi mədəniyyətinin dəyərlərinin bаşqа sivilizаsiyаlаrа zоrlа yеridildiyini, mədəni təcаvüzün şüurlu surətdə həyаtа kеçirildiyini gizlətmirlər. Əksər dаirələr bunu АBŞ-ın хаrici siyаsətinin аyrılmаz еlеmеnti kimi, Аmеrikаnın dünyаdа lidеrliyini möhkəmləndirməyə imkаn vеrən bir vаsitə kimi səciyyələndirir. Məsələn, Qərbin tаnınmış idеоlоqu Z.Bjеzinski özünün məşhur bir əsərində yаzır: "Bəzilərinin еstеtik dəyərlər hаqqındа təsəvvürlərinə bахmаyаrаq, bütün dünyаdа Аmеrikа kütləvi mədəniyyəti insаnlаrı, хüsusən də, gəncləri özünə mаqnit kimi çəkir. Оnun cаzibədаrlığı, yəqin ki, tərənnüm еtdiyi həyаtsеvərlikdən irəli gəlir. Аmеrikа tеlеviziyа prоqrаm və filmləri dünyа bаzаrının 3/4-nü təşkil еdir. Аmеrikаnın pоpulyаr musiqisi də dünyаdа hаkim mövqе tutur və аmеrikаlılаrın əyləncə, vərdiş və həttа gеyim tərzini təqlid еdənlərin sаyı gündən-günə аrtır...".

Enerji siyasəti: mürəkkəb geosiyasət və rəqabət şəraitində

Enerji siyasəti: mürəkkəb geosiyasət və rəqabət şəraitində
30 yanvar 2015

Hazırda qlobal səviyyədə enerji daşıyıcıları uğrunda gedən mübarizənin nə dərəcədə gərgin olduğu hər kəsə məlumdur. Bu prosesdə dünyanın böyük dövlətləri iştirak edirlər. Təsadüfi deyil ki, enerji faktoru ixtilaflara, silahlı toqquşmalara səbəb olmaqla indi beynəlxalq siyasətdə çox ciddi önəm daşıyır. İnformasiya kanalları hətta İŞİD kimi terror təşkilatlarının neft və qaz yataqlarını ələ keçirməyə çalışdığı barədə məlumatlar yayırlar. Belə bir şəraitdə dövlət səviyyəsində səmərəli enerji siyasəti yeritmək böyük ustalıq tələb edir. Müqayisələr göstərir ki, Azərbaycan rəhbərliyinin həmin istiqamətdə həyata keçirdiyi layihələr ona geniş manevr imkanları yaradır.

Ekoloji terrorçuluq XXI əsrdə yeni qlobal təhlükə kimi

Ekoloji terrorçuluq XXI əsrdə yeni qlobal təhlükə kimi
29 yanvar 2015

Məlum olduğu kimi, ABŞ-a qarşı 2001-ci ilin payızında həyata keçirilən terror aktları, bunun ardınca bir sıra Avropa ölkələrində, o cümlədən Böyük Britaniya, İspaniya, Fransa və b. ölkələrdə baş vermiş terror aktları bəşəriyyətin sağ qalması problemini aktuallaşdırmaqla dünya birliyi qarşısında terrorun növlərinin, xüsusən də beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid edən ekoloji terrorçuluğun dərki vəzifəsini qoydu.

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

Yeni layihə

Xarici mətbuat

ABD çekilirse
06 aprel 2018 Habertürk

ABD çekilirse

Çarşamba günü Astana süreci ortakları Rusya, İran ve Türkiye'nin dünyaya bir birlik ve güç mesajı verdikleri çok yazıldı çizildi.

Davamı...
The West Is Wrong About China's President
03 aprel 2018 Project Syndicate

The West Is Wrong About China's President

China's recent constitutional amendment eliminating the term limits for the president and vice president has left much of the West aghast.

Davamı...