THE THINKING OF FUTURE
BİZ DÜNYA SİYASƏTİNİN BÜTÜN SİRLƏRİNİ AÇIRIQ

"Postsənaye cəmiyyəti" nəzəriyyəsi: Z.Bjezinski, E.Toffler, D.Bell

"Postsənaye cəmiyyəti" nəzəriyyəsi: Z.Bjezinski, E.Toffler, D.Bell
22 dekabr 2014

Qərb dünyasının sosial-iqtisadi inkişaf tendensiyalarını təhlil edən "postindustrializm", "informasiya cəmiyyəti", "texnotron cəmiyyət" və s. kimi nəzəriyyələrin müəlliflərinin ümumi rəyi bundan ibarətdir ki, postindustrial cəmiyyətdə sənaye sferası, deməli, maddi istehsal, maddi aktivlər öz üstünlüyünü itirir, onları biliklər və informasiya əvəz edir. İnformasiyanın, yeni biliklərin postindustrial cəmiyyətin əsas resursuna çevrilməsi bütövlükdə cəmiyyətin sosial və siyasi strukturunun, habelə beynəlxalq və dövlətlərarası qarşılıqlı təsirlərin dəyişməsinə səbəb olur.

Qloballaşmanın mərhələləri və ilkin şərtləri

Qloballaşmanın mərhələləri və ilkin şərtləri
22 dekabr 2014

Keçən əsrin 90-cı illərinin sоnunа yахın bu mövzu sоsiаl еlmdə və ictimаi diskussiyаlаrdа özünə lаyiqli yеr tutmuşdur. Lаkin qlоbаllаşmа prоsеslərinə оlаn bахışlаr bir-birindən fərqlənir, оnа vеrilən qiymətlər isə bəzən həttа bir-birini inkar еdir. Hаzırdа оnun müsbət və yа mənfi hаdisə оlmаsınа, mаhiyyətinə dаir birmənalı fikir yохdur. Həmrəylik yаlnız bir şеydə müşаhidə оlunur – qlоbаllаşmа qаrşısıаlınmаzdır. Müаsir dövrün ən mürəkkəb və ziddiyyətli hаdisəsi оlаn qlоbаllаşmа ictimаi vаrlığın müхtəlif tərəflərinə tохunаrаq bəşəriyyətin, еləcə də аyrı-аyrı fərdlərin tаlеyini müəyyənləşdirən аmilə çеvrilmişdir. Bəs bu proses nə vaxt başlamış və öz inkişafında hansı mərhələlərdən keçmişdir?

Джордж Фридман: «Интересы РФ и США в отношении Украины несовместимы друг с другом»

Джордж Фридман: «Интересы РФ и США в отношении Украины несовместимы друг с другом»
19 dekabr 2014

Глава Stratfor Джордж Фридман о первопричинах украинского кризиса

Rusiya-Çin-Hindistan: yeni geosiyasi konfiqurasiya?

Rusiya-Çin-Hindistan: yeni geosiyasi konfiqurasiya?
19 dekabr 2014

Prezident Vladimir Putinin Hindistana son səfərinə mütəxəssislər müxtəlif aspektlərdən münasibət bildirirlər. Məsələni aktuallaşdıran səbəblər məlumdur. Son zamanlar Asiya gərgin hadisələrin məkanına çevrilib. Burada baş verənlərin qlobal geosiyasətə təsir dərəcəsi artmaqdadır. Eyni zamanda, Qərbin həmin regionda möhkəmlənmək istiqamətində addımlar atdığı da məlumdur. Ziddiyyətli məqamların fonunda Asiya ölkələrinin təhlükəsizliyinin təmini məsələsi daha da aktuallaşır. Bu baxımdan V.Putinin Hindistana səfəri xeyli əhəmiyyətli görünür. Tərəflər hansı razılıqları əldə ediblər? Onlar regionda yeni geosiyasi əməkdaşlıq formatı yarada bilərlərmi? Bu kimi suallara cavab tapmağa ehtiyac duyulur.

Karl Şmitt və onun geosiyasi "partizan" nəzəriyyəsi

Karl Şmitt və onun geosiyasi "partizan" nəzəriyyəsi
18 dekabr 2014

Karl Şmittin "partizan" nəzəriyyəsi öz aktuallığını bu gün də saxlamaqdadır. Özünün "Partizan nəzəriyyəsi"ndə Şmitt yazırdı: "1914-cu ildə Avropa xalqları və hökumətləri heç bir düşmənçilik olmadan ayaq üstə möhkəm dayanmadan başgicəllənmə ilə Birinci dünya müharibəsinə qoşuldular. Əsl düşmənçilik Avropa beynəlxalq hüquq dövlətlərinin ənənəvi müharibəsi ilə başlayan və inqilabi sinfi düşmənçilik və vətəndaş müharibəsi ilə başa çatan müharibənin özündən yarandı. Düşmənçiliyin qəfil olaraq yaranan və yeni partizançılığın gözlənilməyən yeni təzahür formalarını doğuracaq digər növlərinin qarşısını kim alacaqdır?" İndi Böyük Yaxın Şərqi bürümüş "idarə olunan", bəlkə də "yaxşı idarə olunmayan" xaos alman geosiyasətçisinin uzaqgörənliyinin əyani sübutudur.

Aİ-dən Türkiyəyə diplomatik həmlə: Brüssel strategiyanı dəyişir?

Aİ-dən Türkiyəyə diplomatik həmlə: Brüssel strategiyanı dəyişir?
18 dekabr 2014

Rusiyanın dövlət başçısının Ankaraya səfərindən sonra Avropa İttifaqının fəallaşdığı müşahidə edilir. Bu dəfə Türkiyə paytaxtına təşkilatın yüksək vəzifəli məmurları təşrif buyurublar. Bundan başqa, İngiltərənin baş naziri D.Kameron da Türkiyəyə gəlib. Belə bir aktivliyin səbəbsiz olmadığını vurğulayan ekspertlər məsələni qlobal miqyasda baş verən proseslər aspektində qiymətləndirirlər. Faktiki olaraq Türkiyənin geosiyasi əhəmiyyətinin artdığı barədə tezislər irəli sürülür ki, bu da bir tərəfdən, ölkəni geosiyasi rəqabət meydanına çevirir, digər tərəfdən də daha həssas bir mövqeyə gətirir. Rəsmi Ankaranın bu halda necə addım atacağı maraq doğurur. Yaxın perspektivdə böyük bir geosiyasi məkana təsir göstərə biləcək proseslərin başlaması istisna olunmur.

İranla bağlı danışıqlar: Nüvə məsələsi çıxılmaz vəziyyətdədir

İranla bağlı danışıqlar: Nüvə məsələsi çıxılmaz vəziyyətdədir
17 dekabr 2014

Tehranın nüvə proqramı ilə əlaqədar Vyanada İranla dünyanın altı aparıcı dövləti (Rusiya, Fransa, Almaniya, Çin, ABŞ və Böyük Britaniya) arasında aparılan danışıqların final mərhələsi nəticəsiz başa çatdı. Doğrudur, tərəflər danışıqları daha yarım il uzatmaqla bağlı razılığa gəlsələr də bu danışıqların uğurla nəticələnəcəyi böyük sual altındadır. İran tərəfi ilə "altılıq" ölkələrinin apardığı danışıqlar uzun müddətdir ki, davam edir. İran iddia edir ki, ölkənin nüvə proqramı dinc məqsəd daşıyır, bu zaman əksər Qərb ölkələri güman edirlər ki, əslində, İran tərəfi nüvə silahı üzərində işləyir.

A Geopolitical Nightmare: No Happy Endings If Russia Melts Down

A Geopolitical Nightmare: No Happy Endings If Russia Melts Down
17 dekabr 2014

"What happened in Crimea was a terrible thing. What happened in Ukraine was a tragedy. What is happening in Russia now is a threat to the global order."

2014-cü ildə Azərbaycanın qonşuları: geosiyasi mənzərə

2014-cü ildə Azərbaycanın qonşuları: geosiyasi mənzərə
16 dekabr 2014

Geosiyasi cəhətdən olduqca həssas regionda yerləşən Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin 23-cü ilini dünyada öz siyasi əhəmiyyətini daha da artırmaqla keçirdi. Şərqlə Qərbin, Şimalla Cənubun, islam və xristian dünyasının kəsişməsində yerləşən bir ölkə üçün qonşularının ili hansı notlarla yekunlaşdırması geosiyasi vəziyyətin qiymətləndirilməsi baxımından olduqca vacibdir. Məlum olduğu kimi, ölkəmizin yerləşdiyi regionda bir-birindən tamamilə fərqli siyasi xəttə üstünlük verən 3 böyük dövlət – Rusiya, Türkiyə və İran üçün 2014-cü il sıradan bir il olmamışdır. Son günlərini yaşadığımız bu ildə hər 3 dövlətin xarici siyasətində mühüm dəyişikliklər baş vermiş, mürəkkəb proseslər yaşanmışdır. Cənub Qafqazda Azərbaycanın strateji müttəfiqi olan Gürcüstan da öz müstəqil inkişafında tarixi əhəmiyyətli 365 gün yaşayır. Regionda daim sabitliyi pozan faktor kimi çıxış edən Ermənistan üçün də yaşadığımız il xarici siyasət prioritetlərinin seçim ili olmuşdur.

Demokratiyanın inkişafı yolunda ən ciddi addım: "Avropa xalqı" mövcuddurmu?

Demokratiyanın inkişafı yolunda ən ciddi addım: "Avropa xalqı" mövcuddurmu?
15 dekabr 2014

''Avropa xalqı'' və ''avropalı kimliyi'' anlayışları rəsmi olaraq ilk dəfə 1973-cü ildə Kopenhagen zirvə toplantısında müzakirə edildiyi zaman, çox güman ki, heç kim bunun necə reallaşacağı haqqında aydın təsəvvürə malik deyildi. Sonradan 1980-ci illərdə davam edən Xalqların Avropası (A People`s Europe) Müvəqqəti Komitəsi, bundan sonra isə Aİ-ni siyasi birlik səviyyəsinə çatdırmağı nəzərdə tutan Maastrixt müqaviləsi, Avropa vətəndaşlığını tənzimləyən Amsterdam müqaviləsi, böyük ümidləri "məyusluqla söndürən" Avropa üçün Konstitusiya müqaviləsi və özünü tam təsdiq edə bilməyən Lissabon müqaviləsi də əslində "Avropa xalqı" anlayışının müxtəlif şəkildə başa düşülməsinə və birmənalı olmamasına sözün tam mənasında aydınlıq gətirə bilmədi. Bu gün hətta Aİ-nin müxtəlif mənalarda izah etdiyi kontinental Avropanın, bir "Avropa xalqı"ndan gözləntilərinin ölkədən-ölkəyə də nə qədər dəyişə biləcəyi aşkar görünür.

Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri twitterdə

Yeni layihə

Xarici mətbuat

"Foreign Policy": Ermənistanda "inqilabdan sonrakı" şadyanalıq başa çatıb
16 oktyabr 2018 Foreign Policy

"Foreign Policy": Ermənistanda "inqilabdan sonrakı" şadyanalıq başa çatıb

ABŞ-da nəşr olunan "Foreign Policy" jurnalında Ermənistanda korrupsiya və siyasi qarşıdurmalar barədə məqalə dərc edilib.

Davamı...
"The Washington Times" Con Boltonun Bakıya qarşıdakı səfəri və ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı haqqında məqalə dərc edib
16 oktyabr 2018 Washington Times

"The Washington Times" Con Boltonun Bakıya qarşıdakı səfəri və ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı haqqında məqalə dərc edib

ABŞ-ın ən etibarlı müttəfiqlərindən biri kimi Azərbaycanın rolu lazımınca qiymətləndirilməyib.

Davamı...